اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 22 مهر 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7474
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7459
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7180
895360033سهيلارنجبرچهارم تجربى7176
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى7114
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6953
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6654
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6599
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6488
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6415
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6400
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6251
885360082اعظم جعفرى چهارم تجربى6247
895360016پريساكريمى نژادچهارم انسانى6233
895360027محدثهدانائىسوم تجربى6228
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6221
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6184
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6129
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6108
885360020عاطفه موسوى نسب دوم تجربى6061
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6025

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا