اخبار

برترین دانش آموزان کانون لنده در 6 آبان 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7670
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7533
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7453
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى7065
885360006فريده دوستى چهارم تجربى7048
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6870
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6852
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6836
895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6814
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6695
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6582
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6527
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6504
895360027محدثهدانائىسوم تجربى6487
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6437
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6396
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6382
885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6167
895360061فرشيدكهزادىچهارم رياضى6077
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6062
885360022تهمينه عوض پور مال ملا چهارم تجربى6055
885360038محتشم محمد پور چهارم رياضى6050
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6047
885360256سودابههدايتىچهارم تجربى6045
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6029

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا