اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ فروردین89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى7358
885360023فاطمهملک زادهانسانى6986
885360006فریدهدوستىدوم تجربى6981
885360050محمدزمانى نسبانسانى6885
875360052پیماندانایىاول دبیرستان6865
865351443مصطفىولى پورتجربى6798
885360035زیبافتاحىسوم تجربى6563
885360082اعظمجعفرىدوم تجربى6489
885360290رضیهشجاعى خوانسانى6450
885360049افسانهمومنىتجربى6326
875360145اسماعیلرضوىانسانى6295
885360042مهرانفتاحىاول دبیرستان6246
875350156فرشتهکریم زادهریاضى6243
885360000حسنعلیدادى کتجسوم تجربى6214
875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى6210
875360069اسماعیلشهریارىریاضى6204

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا