اخبار

برترین های کانون لنده در 21 بهمن 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7787
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7242
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان7139
895360022الهامدانايىچهارم تجربى7107
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7102
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى7074
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى7003
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6887
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6840
885360289شيرزادآسودىسوم تجربى6781
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6724
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6667
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6660
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6493
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6479
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6437
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6391
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6361
895360080مسعودضرغامىدوم تجربى6243
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6207
905360100فائزهزمانى نسبدوم تجربى6167
895360112نسترنكلاهىدوم تجربى6157
905360102مهتابدانايىسوم انسانى6136
905360000سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى6129
885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6116
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6102
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6083
885360088فرشتهخالقى نژاد چهارم تجربى6076
885360022تهمينه عوض پور مال ملا چهارم تجربى6033
905360228آفرينپرماهچهارم تجربى6020

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا