اخبار

برترین های کانون لنده در 21 بهمن 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
۸۷۵۳۶۰۰۵۲پيمان دانايى سوم تجربى۷۷۸۷
۸۷۵۳۶۰۰۰۱سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى۷۲۴۲
۹۰۵۳۶۰۱۴۸رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان۷۱۳۹
۸۹۵۳۶۰۰۲۲الهامدانايىچهارم تجربى۷۱۰۷
۸۸۵۳۶۰۰۳۵زيبافتاحىچهارم تجربى۷۱۰۲
۸۹۵۳۵۰۰۹۷محسنعليدادى كتجسوم رياضى۷۰۷۴
۸۹۵۳۶۰۱۱۰حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى۷۰۰۳
۹۰۵۳۶۰۱۲۸فرشادمحمدى زادهدوم تجربى۶۸۸۷
۸۸۵۳۶۰۰۷۷طاهره خنجرى سوم تجربى۶۸۴۰
۸۸۵۳۶۰۲۸۹شيرزادآسودىسوم تجربى۶۷۸۱
۸۹۵۳۶۰۰۱۰صديقهرحمان نسبسوم تجربى۶۷۲۴
۹۰۵۳۶۰۰۳۴عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى۶۶۶۷
۹۰۵۳۶۰۰۶۶سيد رضاميرىچهارم تجربى۶۶۶۰
۹۰۵۳۶۰۰۳۵زينبخالقى نژادسوم انسانى۶۴۹۳
۸۸۵۳۶۰۰۰۶فريده دوستى چهارم تجربى۶۴۷۹
۸۸۵۳۶۰۰۰۷سحر كبوترى چهارم تجربى۶۴۳۷
۸۹۵۳۶۰۱۱۱فاطمهمحمدىدوم تجربى۶۳۹۱
۸۸۵۳۶۰۰۰۸زينب نظرى چهارم تجربى۶۳۶۱
۸۹۵۳۶۰۰۸۰مسعودضرغامىدوم تجربى۶۲۴۳
۹۰۵۳۶۰۱۵۷منيژهدوستىچهارم تجربى۶۲۰۷
۹۰۵۳۶۰۱۰۰فائزهزمانى نسبدوم تجربى۶۱۶۷
۸۹۵۳۶۰۱۱۲نسترنكلاهىدوم تجربى۶۱۵۷
۹۰۵۳۶۰۱۰۲مهتابدانايىسوم انسانى۶۱۳۶
۹۰۵۳۶۰۰۰۰سيده سكينهسعادتىچهارم انسانى۶۱۲۹
۸۸۵۳۶۰۰۸۲سيداعظمجعفرىچهارم تجربى۶۱۱۶
۸۹۵۳۶۰۰۱۵خسرويونسى كتجچهارم رياضى۶۱۰۲
۸۹۵۳۶۰۰۶۷زيباعليدادىچهارم تجربى۶۰۸۳
۸۸۵۳۶۰۰۸۸فرشتهخالقى نژاد چهارم تجربى۶۰۷۶
۸۸۵۳۶۰۰۲۲تهمينه عوض پور مال ملا چهارم تجربى۶۰۳۳
۹۰۵۳۶۰۲۲۸آفرينپرماهچهارم تجربى۶۰۲۰

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا