اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 23 دی ماه 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7748
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7728
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7322
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6949
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6761
905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6740
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6732
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6683
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6649
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6597
885360088فرشتهخالقى نژاد چهارم تجربى6478
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6475
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6453
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6369
895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6303
895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6288
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6259
885360082سيداعظمجعفرىچهارم تجربى6240
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6211
905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6187
895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى6060
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6000

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا