اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۲ دی ماه ۹۰

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
۸۷۵۳۶۰۰۰۱سید سعیدیزدان پرستچهارم تجربى۷۸۱۰
۸۹۵۳۶۰۱۱۰حلیمهکاظمى نیکچهارم تجربى۷۳۵۶
۸۷۵۳۶۰۰۵۲پیماندانایىسوم تجربى۷۳۵۳
۹۰۵۳۶۰۱۴۸رامینفتاحى دم تنگاول دبیرستان۷۰۳۷
۹۰۵۳۶۰۰۳۵زینبخالقى نژادسوم انسانى۷۰۳۴
۸۹۵۳۶۰۰۲۲الهامدانایىچهارم تجربى۶۹۷۵
۸۹۵۳۶۰۰۱۸حسینپرویزى نژادچهارم تجربى۶۹۳۳
۹۰۵۳۶۰۰۵۵فاطمهخنجرىاول دبیرستان۶۹۰۰
۹۰۵۳۶۰۱۵۷منیژهدوستىچهارم تجربى۶۸۷۱
۸۹۵۳۶۰۰۱۰صدیقهرحمان نسبسوم تجربى۶۶۶۷
۹۰۵۳۶۰۰۳۴عاطفهکرمى دره نارنجىدوم تجربى۶۶۴۷
۸۸۵۳۶۰۰۰۶فریدهدوستىچهارم تجربى۶۳۰۶
۸۸۵۳۶۰۰۸۲اعظمجعفرىچهارم تجربى۶۲۸۶
۹۰۵۳۶۰۱۲۸فرشادمحمدى زادهدوم تجربى۶۲۶۳
۸۹۵۳۶۰۰۲۷محدثهدانائىسوم تجربى۶۲۱۴
۹۰۵۳۶۰۰۳۳عابدافروسچهارم ریاضى۶۱۷۷
۸۹۵۳۶۰۱۱۱فاطمهمحمدىدوم تجربى۶۱۷۵
۸۹۵۳۵۰۰۹۷محسنعلیدادى کتجسوم ریاضى۶۱۴۵
۹۰۵۳۶۰۰۶۶سید رضامیرىچهارم تجربى۶۱۴۲
۸۸۵۳۶۰۲۸۹شیرزادآسودىسوم تجربى۶۱۳۹
۸۹۵۳۶۰۰۱۷جوادمحمدىچهارم تجربى۶۱۲۰
۸۸۵۳۶۰۰۷۷طاهرهخنجرىسوم تجربى۶۰۹۰
۸۹۵۳۶۰۱۷۹فاطمهعلى زادهچهارم تجربى۶۰۷۱
۹۰۵۳۶۰۱۲۲صابرفتاحىچهارم ریاضى۶۰۴۶
۹۰۵۳۶۰۱۹۰سید احسانموسوىاول دبیرستان۶۰۴۴
۸۸۵۳۶۰۰۰۷سحرکبوترىچهارم تجربى۶۰۲۱

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا