اخبار

نتیجه آزمون ۱۷ فروردین ۹۷ کانون لنده

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدهم تجربى۷۵۹۹
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۰۶۲
علىخالقى نژادىهشتم۷۰۵۱
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۹۳۹
مهسادادوندپنجم دبستان۶۷۹۴
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۷۶۷
محمد رضادانایىهشتم۶۶۴۴
تاراجوج پورششم دبستان۶۵۷۸
سیده شیواموسوىهشتم۶۴۲۵
مالکسلمان شهروئىیازدهم علوم انسانى۶۳۸۷
بیتارئیس زادهپنجم دبستان۶۳۸۱
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۳۷۹
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۳۵۶
امیدویسىچهارم تجربى۶۲۹۳
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۲۷۲
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۲۶۶
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۲۴۱
شهابنعمتىدهم تجربى۶۲۲۱
علىیاوریانچهارم تجربى۶۱۵۱
پژمانرامینچهارم تجربى۶۱۴۱
شهرامجوج پورهشتم۶۱۳۳
عاطفهرزمهچهارم تجربى۶۱۲۳
رضافتحىیازدهم تجربى۶۰۸۶
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۰۶۹
سینامحمدى زادهدهم تجربى۶۰۰۴

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. درکانون هرازمون ماموریت خاص خودرادارد.
    اگردریک ازمون ترازتان دلخواهتان نبوده نباید فک کنیدک یک درصدهم ازهدفتان دورشده اید بلکه نتیجه گیری درست این است ک من یکی از ماموریت هایم رابه طورکامل انجام نداده ام وبرای ماموریت بعدی خودرابیش تراماده کنیدچون نتیجه ی شمادرکنکورمجموع نتیجه ی انجام ماموریت هایتان هست.
    به امیدموفقیت همه ی دوستان درکنکور97

دکمه بازگشت به بالا