اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱۸ آذر ۹۰

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
۸۸۵۳۶۰۰۳۵زیبافتاحىچهارم تجربى۷۴۰۴
۸۷۵۳۶۰۰۰۱سید سعیدیزدان پرستچهارم تجربى۷۲۸۳
۸۷۵۳۶۰۰۵۲پیماندانایىسوم تجربى۷۱۱۷
۹۰۵۳۶۰۰۵۵فاطمهخنجرىاول دبیرستان۶۹۳۱
۹۰۵۳۶۰۱۵۶بهنازدوستیسوم راهنمایی۶۸۴۴
۹۰۵۳۶۰۰۳۵زینبخالقى نژادسوم انسانى۶۸۳۳
۸۹۵۳۶۰۰۱۰صدیقهرحمان نسبسوم تجربى۶۷۵۶
۹۰۵۳۶۰۰۳۴عاطفهکرمى دره نارنجىدوم تجربى۶۶۹۸
۸۹۵۳۶۰۰۲۲الهامدانایىچهارم تجربى۶۶۶۷
۸۸۵۳۶۰۰۸۲اعظمجعفرىچهارم تجربى۶۵۲۴
۹۰۵۳۶۰۱۲۸فرشادمحمدى زادهدوم تجربى۶۴۶۳
۹۰۵۳۶۰۲۸۵بهارهپورفتاحیسوم راهنمایی۶۴۶۰
۸۸۵۳۶۰۰۰۷سحرکبوترىچهارم تجربى۶۴۱۸
۸۸۵۳۶۰۰۰۸زینبنظرىچهارم تجربى۶۳۷۰
۹۰۵۳۶۰۱۴۸رامینفتاحى دم تنگاول دبیرستان۶۳۶۹
۸۸۵۳۶۰۰۰۶فریدهدوستىچهارم تجربى۶۲۶۰
۹۰۵۳۶۰۰۶۶سید رضامیرىچهارم تجربى۶۲۱۸
۹۰۵۳۶۰۱۵۷منیژهدوستىچهارم تجربى۶۰۹۶
۸۹۵۳۵۰۰۹۷محسنعلیدادى کتجسوم ریاضى۶۰۷۷
۸۹۵۳۶۰۱۱۱فاطمهمحمدىدوم تجربى۶۰۴۳
۸۹۵۳۶۰۰۵۹کاملدارابىسوم ریاضى۶۰۳۶
۸۸۵۳۶۰۰۷۷طاهرهخنجرىسوم تجربى۶۰۳۵
۸۹۵۳۶۰۱۷۹فاطمهعلى زادهچهارم تجربى۶۰۲۹

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا