اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 اسفند 88

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360035زيبافتاحىسوم تجربى6977
865351443مصطفىولى پورتجربى6967
885360023فاطمهملك زادهانسانى6896
875360052پيماندانايىاول دبيرستان6871
885360050محمدزمانى نسبانسانى6768
885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6725
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6671
885360049افسانهمومنىتجربى6653
885360006فريدهدوستىدوم تجربى6545
875350156فرشتهكريم زادهرياضى6397
885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان6333
885360095زهراعاليانانسانى6302
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6251
875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى6201
875360145اسماعيلرضوىانسانى6180
885360007سحركبوترىدوم تجربى6140
875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6137
885360126زينبولى پورانسانى6132
885360005مژگانسعيدىسوم انسانى6072
885360134محمدايزدىتجربى6067
875360097ايماننعمتىتجربى6055
885360042مهرانفتاحىاول دبيرستان6013

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دکمه بازگشت به بالا