اخبار

عرق بهار نارنج، پیش داروی کاهش اضطراب

يافته‌هاي محققان حاكي است عرق بهار نارنج به عنوان يك پيش‌دارو جهت كاهش اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي بسيار موثر است.به گزارش ايسنا، با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه، از بهار نارنج مي‌توان به عنوان يك پيش داروي موثر جهت كاهش اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي استفاده كرد.

اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير عرق بهار نارنج و ديازپام بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي توسط دكتر محمود اخلاقي، استاديار گروه بيهوشي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و جمعي از همكاران انجام شد.در اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور تعداد ۶۰ بيمار ۴۸-۱۴ ساله مراجعه‌كننده به بيمارستان آيت‌الله كاشاني شهركرد جهت عمل جراحي انتخابي نوع متوسط به صورت در دسترس، انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه ۳۰ نفره تقسيم شدند. ۲ ساعت قبل از عمل به گروه يك ۱۰۰ سي‌سي عرق بهار نارنج و به گروه ۲ محلول يك قرص ۵ ميلي‌گرم ديازپام در ۱۰۰ سي‌سي آب به صورت خوراكي داده شد.ميزان اضطراب بيماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر و علائم حياتي بيماران قبل و ۲ ساعت پس از دريافت دارو ثبت شد.يافته‌هاي اين پژوهش حاكي است گروه‌ها از نظر ويژگي‌هاي دموگرافيك، نبض و اضطراب قبل از عمل همسان بودند. ميزان اضطراب موقعيتي پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف‌كننده بهار نارنج و ديازپام كاهش يافت. مقايسه دو گروه تفاوت آماري معني‌داري نداشت. تغييرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماري معني‌داري نداشت.  منبع :(جام جم آنلاین)

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا