اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 8 بهمن 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7731
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7672
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7568
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6765
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6634
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6633
885360008زينب نظرى سوم تجربى6619
885360005مژگان سعيدى چهارم انسانى6604
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6590
885360006فريده دوستى سوم تجربى6538
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6460
885360289شيرزادآسودىدوم تجربى6447
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6429
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6424
895360022الهامدانايىسوم تجربى6403
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6380
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى6374
895360106شهينايوازچهارم تجربى6228
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6219
885360001جواد نعمتى چهارم رياضى6192
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6190
895360063زهراجعفرىاول دبيرستان6166
875360182جواد يونسى كتج چهارم رياضى6146
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6129
895360050عنايت الهسعيدىچهارم رياضى6123
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6107
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6102
895360020ليلانعمتى پورچهارم تجربى6081
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6080
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6073
875360047كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى6068
895350097محسنعليدادى كتجدوم تجربى6032
895360066ساسانپرويزى نژاددوم تجربى6013
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6009

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا