اخبار

برترین های کانون لنده در 27 خرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
۸۸۵۳۶۰۰۴۶اسماء رحمانى پور چهارم انسانى۷۶۳۹
۸۷۵۳۶۰۰۵۲پيمان دانايى دوم تجربى۷۴۶۴
۸۷۵۳۶۰۰۰۱سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى۶۹۳۹
۸۸۵۳۶۰۰۰۰حسن عليدادى كتجچهارم تجربى۶۵۰۲
۸۸۵۳۶۰۲۱۳مصدقخليلى پورچهارم انسانى۶۳۹۶
۸۹۵۳۶۰۰۰۹نسرينصداقت پرورچهارم انسانى۶۳۷۱
۸۸۵۳۶۰۰۰۵مژگان سعيدى چهارم انسانى۶۳۱۱
۸۸۵۳۶۰۰۰۶فريده دوستى سوم تجربى۶۲۵۸
۸۸۵۳۶۰۰۴۹افسانه مومنى چهارم تجربى۶۲۵۴
۸۹۵۳۶۰۰۲۱سجادافراختهچهارم رياضى۶۲۲۱
۸۸۵۳۶۰۲۶۳مهينآهنين جانچهارم انسانى۶۲۰۹
۸۹۵۳۶۰۰۱۰صديقهرحمان نسبدوم تجربى۶۱۹۱
۸۸۵۳۶۰۰۷۷طاهره خنجرى دوم تجربى۶۱۹۰
۸۹۵۳۶۰۰۲۲الهامدانايىسوم تجربى۶۱۶۴
۸۸۵۳۶۰۰۰۸زينب نظرى سوم تجربى۶۰۸۳
۸۸۵۳۶۰۲۸۸صديقهخوش قدمچهارم انسانى۶۰۷۰
۸۸۵۳۶۰۲۶۲گلنازآذرچهارم انسانى۵۹۹۴
۸۹۵۳۶۰۱۱۱فاطمهمحمدىاول دبيرستان۵۹۷۶
۸۹۵۳۶۰۰۸۸حبيب الهايدونچهارم انسانى۵۹۵۴
۸۸۵۳۶۰۱۳۲سعيد مومنى چهارم رياضى۵۹۰۵
۸۹۵۳۶۰۱۱۰حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى۵۸۶۶
۸۹۵۳۶۰۰۷۰كوثركبوترىدوم تجربى۵۸۵۹
۸۹۵۳۶۰۲۰۱نعمت اللهحسينىچهارم انسانى۵۸۴۸
۸۹۵۳۶۰۰۲۷محدثهدانائىدوم تجربى۵۸۳۱
۸۹۵۳۶۰۰۸۵نوربخشعالى وندچهارم تجربى۵۷۷۸
۸۹۵۳۶۰۱۹۷حسنمهربان سرآسيابچهارم انسانى۵۷۷۸
۸۸۵۳۶۰۰۶۲محمود خليل پور كتج چهارم تجربى۵۷۷۶
۸۸۵۳۶۰۰۰۷سحر كبوترى سوم تجربى۵۷۷۴
۸۹۵۳۵۰۰۹۷محسنعليدادى كتجدوم تجربى۵۷۴۲
۸۹۵۳۶۰۰۷۳صفيهناميان نژاددوم تجربى۵۷۲۱
۸۹۵۳۶۰۰۲۵حسنشهريارىچهارم رياضى۵۶۹۶
۸۹۵۳۶۰۲۳۱محسنفتحى چهار راهچهارم انسانى۵۶۷۶
۸۸۵۳۶۰۰۳۲محبوبه بختيارى چهارم تجربى۵۶۶۱
۸۹۵۳۶۰۰۶۷زيباعليدادىسوم تجربى۵۶۴۶
۸۷۵۳۶۰۰۴۷كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى۵۶۳۶
۸۹۵۳۶۰۰۶۰كمالصالحىچهارم انسانى۵۶۳۶
۸۹۵۳۶۰۱۶۶سعيددانايى پاتاوهچهارم انسانى۵۵۹۱
۸۹۵۳۶۰۰۴۲تورانعسكرىچهارم انسانى۵۵۷۶
۸۸۵۳۶۰۰۱۵كاووس درخواه چهارم رياضى۵۵۷۰
۸۸۵۳۶۰۰۰۱جواد نعمتى چهارم رياضى۵۵۵۳
۸۸۵۳۶۰۰۱۱فرزانه يوسفى مفرد چهارم انسانى۵۵۳۵
۸۸۵۳۶۰۱۶۴الهام ميرى سوم تجربى۵۵۲۵
۸۹۵۳۶۰۰۳۸عنايتنيك اخلاقدوم رياضى۵۵۱۸
۸۷۵۳۶۰۱۶۴فرشته مرادى نژادچهارم تجربى۵۵۰۰

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا