اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون 27 خرداد 90

برای مشاهده برترین های کانون دهدشت در آزمون 27 خرداد 90 ادامه مطلب را ببینید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7245
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7160
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7054
865350262وحيدرادچهارم رياضى6843
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6842
875350249رضواندانشورسوم تجربى6827
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6816
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6794
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى6749
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6677
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6676
875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6650
885350366منيژهابراهيمى مجاهچهارم انسانى6605
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6595
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6579
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6554
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6544
895350836مهدىپرويزى فرچهارم تجربى6536
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6533
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6521
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6518
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6456
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6453
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى6430
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6418
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6397
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6392
855350042حميد رضاشهبازى فردچهارم تجربى6391
875350012سيدرحمت اللهيزدانىچهارم تجربى6370
875350268مهدىمساوات پورچهارم تجربى6359
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6346
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6331
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6310
895350126كوثرسماواتىدوم تجربى6310
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6294
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6286
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6279
885351205وحيدكرمىسوم تجربى6256
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6239
885350087آرياآفتابدوم رياضى6236
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6230
895350892زيبافتاحىچهارم تجربى6202
875350254سهيلابختچهارم تجربى6197
895350272شهابجوهرىدوم تجربى6195
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6176
885350935حامدخندانچهارم رياضى6160
895350865فريبامدبرىسوم تجربى6158
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6154
895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6154
875350155آرشامدشتيانچهارم رياضى6123
875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6116
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6087
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6077
865351062محسنفلسفياندوم تجربى6076
885350090احسانعبادتى پوردوم تجربى6063
885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6040
885351167صمداسلامى فردچهارم انسانى6031
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6026
895350111اسماءنمازىسوم تجربى6018
875350907ياسينافراسوم تجربى6016
885350566الههدانشمندچهارم انسانى6006
895350174فريبامومنىسوم تجربى6001

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا