اخبار

برترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون 13 اسفند 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7339
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7270
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7172
885360006فريده دوستى سوم تجربى6807
895360022الهامدانايىسوم تجربى6692
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6675
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6543
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6513
895360067زيباعليدادىسوم تجربى6500
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6446
885360000حسن عليدادى كتجچهارم تجربى6384
885360152ياسين قاسمى دوم تجربى6362
875360003فرزانه رحمانى پور سوم تجربى6327
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6317
895360088حبيب الهايدونچهارم انسانى6313
885360008زينب نظرى سوم تجربى6299
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6281
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6279
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6263
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6256
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6236
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6229
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6229
895350097محسنعليدادى كتجدوم تجربى6223
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6183
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6139
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6107
895360011عباسقديمىچهارم تجربى6103
875360047كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى6101
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6078
885360208صديقه كريمى زاده مونه سوم تجربى6060
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى6007

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا