اخبار

برترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون 20 اسفند89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885360046اسماء رحمانى پور چهارم انسانى7469
875360052پيمان دانايى دوم تجربى7440
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7150
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6691
885360152ياسين قاسمى دوم تجربى6583
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6581
895360022الهامدانايىسوم تجربى6563
875360182جواد يونسى كتج چهارم رياضى6505
895360108مرتضىرضايىچهارم تجربى6498
895360201نعمت اللهحسينىچهارم انسانى6484
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6483
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6481
885360077طاهره خنجرى دوم تجربى6393
895350097محسنعليدادى كتجدوم تجربى6365
875360047كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى6339
885360062محمود خليل پور كتج چهارم تجربى6288
885360263مهينآهنين جانچهارم انسانى6247
885360007سحر كبوترى سوم تجربى6244
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6207
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6191
895360067زيباعليدادىسوم تجربى6172
895360111فاطمهمحمدىاول دبيرستان6155
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6102
895360011عباسقديمىچهارم تجربى6086
885360032محبوبه بختيارى چهارم تجربى6083
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6071
885360020عاطفه موسوى نسب اول دبيرستان6050
895360106شهينايوازچهارم تجربى6042
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6017
875360164فرشته مرادى نژادچهارم تجربى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا