اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون 6 خرداد 90

برای مشاهده لیست برترین های کانون دهدشت در آزمون 6 خرداد 90 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7428
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7407
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7101
865350262وحيدرادچهارم رياضى7091
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى7038
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى7020
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6932
895350836مهدىپرويزى فرچهارم تجربى6931
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6901
886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6833
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6829
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6788
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6771
875350268مهدىمساوات پورچهارم تجربى6762
885351113طيبهرهنماچهارم تجربى6728
885350935حامدخندانچهارم رياضى6659
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6653
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6634
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6634
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6629
885351178آمنهيعقوبى زادهچهارم انسانى6591
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6584
875350972امينبرزگرچهارم رياضى6547
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6530
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6513
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6491
895350072وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى6488
885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6470
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6443
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6428
865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6420
885350458جوادفتحىچهارم تجربى6407
885350312هوشنگرازدشتچهارم تجربى6373
875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6357
875350254سهيلابختچهارم تجربى6355
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6355
865350880نويدفتحىچهارم تجربى6316
885350366منيژهابراهيمى مجاهچهارم انسانى6304
895350185سيده زهرهداورپناهچهارم تجربى6296
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6294
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6283
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6259
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6255
865350971حامدجمشيدىچهارم رياضى6239
875350743مهردادوحدت خواهچهارم رياضى6229
885350276جلالرنجبرچهارم تجربى6205
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6199
875350000طيبهخرمچهارم تجربى6177
865351119مژگاندژكوهىچهارم رياضى6173
885350737سيده راضيهافرنجيانچهارم تجربى6149
875350549طاهرهشكوهىچهارم انسانى6148
885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6144
875350734فرزانهاندرزچهارم تجربى6095
895350412معصومهشجاعت پورچهارم تجربى6090
885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6044
895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6042
875350740ستارخنجرىچهارم رياضى6039
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6029
895350217سحربادروجچهارم تجربى6017
895350179محمدتوفيقى اصلچهارم تجربى6000

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا