اخبار

نتایج دانش آموزان کانون لنده در کنکور 91

برای مشاهده لیست نتایج قبولی های کانون لنده در کنکور ۹۱ ادامه مطلب را مشاهده فرمایید .

افرازايمانمهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه
افروسعابدمهندسي مكانيك -دانشگاه شهركردروزانه
اكبرنيامهردادفيزيك -دانشگاه ياسوجشبانه
الهى نياسيده فاطمهزيست شناسي -دانشگاه ياسوجشبانه
ايدونيوسفمهندسي مواد-دانشگاه ياسوجروزانه
ايوازپروينعلوم اجتماعي -دانشگاه شيرازروزانه
آخش رقيه علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
آذرنعناعروانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيلروزانه
آذريانىحميدعلوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوارروزانه
بابك نيامسعودعلوم تربيتي -دانشگاه شيرازروزانه
بادفر اميد حسابداري -دانشگاه ايلامروزانه
باقرزادهرامينمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجروزانه
برازيدهرامينتربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهرتربيت معلم
برازيده سعادت مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
پرماهآفرينعلوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
پرويزى نژادحسينعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييهروزانه
پهنهعقيلزبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهرروزانه
تقوايىآسيهعلوم اجتماعي -دانشگاه ياسوجشبانه
تقى پوروحيدكاردان فني مكانيك -اموزشكده فني اسفراينروزانه
تقى پور فرشيد دبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
تقى زادهاكرمپرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
توكلىاعظمزبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوجروزانه
جاويدانرحمانمهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدانروزانه
جرندهفاطمهشيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارسغيرانتفاعي
حسينى مونهمهردادعلوم تربيتي -دانشگاه شيرازروزانه
حق پرستفاضلمهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجندروزانه
خليلىطاهرهمديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنانمناطق محروم
خليلىياسينعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
خنجر زادهنجمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهرانروزانه
خنجرى پروانه زيست شناسي -دانشگاه ياسوجشبانه
دانايىمحسنمهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيرازروزانه
دانايىالهامپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدانروزانه
دانايى فر شيوا مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوجشبانه
درفشىاحمد رضاكارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريزروزانه
دوستىمنيژهپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
ديده كنانسيد مصطفىمهندسي عمران -دانشگاه ياسوجشبانه
راشدىليلاكارداني امورمالي ومالياتي -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوجغيرانتفاعي
رحمت الهىافسانهكارداني تكنولوژي توليدات گياهي -مجتمع اموزش عالي سراوانروزانه
رضاپورشاه قربانمهرانجغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجانروزانه
رضايىمصدقمهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهرروزانه
رفيعى ده مرادعاطفهعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
روهندهفرشادعلوم سياسي -دانشگاه ياسوجشبانه
روهندهعلىمهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاهروزانه
زارعىمهرزادمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجروزانه
زكى زاده مهران كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهرروزانه
سبحانى خواهسيده مهساكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيرازمناطق محروم
سعادتىسيده سكينهعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
شفايى دوكاحسانمهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم ابادروزانه
شفيعىراضيهزمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه
شهبازىمهرنازپرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسروزانه
صادقىفرحنازكارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروانروزانه
صادقىشريفهكارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
صالحىميناعلوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهرروزانه
صداقت اصل سبحان مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
ضامن پور ابوذر علوم اجتماعي -دانشگاه تهرانروزانه
طاهرىياسمنكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيرازمناطق محروم
عاليان سحر زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
عزيزى مال آخوند آرش رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوجشبانه
عسكرىفاطمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
عسكرىصادقعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
على پوربهمنشيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
على زادهسيده عظيمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
على زادهفاطمهكارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
عوض پور مال ملا تهمينه پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسروزانه
فتاحىزيباپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيرازروزانه
فتاحىصابركاردان فني عمران -دانشگاه ياسوجروزانه
فتحىمالكعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
فرزانزيورعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
قنبرى نژاداسحاقدبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
كاظمىعنايتمديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
كاظمى نيكحليمهپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
كرمى دره نارنجىايمانمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجشبانه
كريمى سر آسيابهادىشيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
كريمى نژادپريساراهنمايي ومشاوره -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
محتشمىحامدمهندسي برق -دانشگاه ايلامروزانه
محمد پور محتشم مهندسي برق -دانشگاه شهركردروزانه
محمد زاده ليلا علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
محمدىجوادهوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
محمودى مونهنصيبهكارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروانروزانه
مرتضا پورسيد احمدمهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه رازي -كرمانشاهروزانه
مشيرى زادهآرمانكاردان فني برق -دانشگاه بيرجندروزانه
مونه زادهسحرعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
مونه زاده فاطمه شيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
نعمت پورامينمهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
نعمت پور محمد حسين مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوجروزانه
نقى زادهمهوششيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
نيك خواهيونسباستانشناسي -دانشگاه شهركردروزانه
نيك روشصادقعلوم اقتصادي -دانشگاه قمروزانه
ولى زادهآرشعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
هاشمىسيد سعيدمهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
يونسى كتجخسرومهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفتمناطق محروم

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا