اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۲۲ دی ماه ۹۶

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
بهنامدانشدهم تجربى۷۹۴۵
علىخالقى نژادىهشتم۶۸۹۹
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۸۰۴
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۸۰۰
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۷۱۲
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۵۵۴
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۵۵۲
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۵۳۰
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۵۲۱
مهسادادوندپنجم دبستان۶۵۰۰
محمدخالقى نژادىششم دبستان۶۴۶۵
زهراسهرابىششم دبستان۶۴۶۳
رضافتحىیازدهم تجربى۶۴۲۶
فرشتهبهزادىیازدهم تجربى۶۳۳۷
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۳۳۴
محمد رضادانایىهشتم۶۳۲۸
زینبخنجرىیازدهم تجربى۶۲۶۱
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۲۴۱
سیده سیماتقوى نژادیازدهم تجربى۶۱۹۳
سیده شکیلاآذربخشیازدهم تجربى۶۱۸۸
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۱۶۳
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۱۵۵
سحرربانى مهریازدهم تجربى۶۱۳۷
علىحسن زاده پاطاوهیازدهم تجربى۶۱۲۰
پردیسرضایىنهم۶۱۱۲
محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۰۸۲
مریمتقى زاده لندهششم دبستان۶۰۷۲
شهابنعمتىدهم تجربى۶۰۴۱
سیده شیواموسوىهشتم۶۰۳۸
علىیاوریانچهارم تجربى۶۰۲۸
تاراجوج پورششم دبستان۶۰۱۰
امیدویسىچهارم تجربى۶۰۰۴

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا