اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون ۱ دی ماه ۹۶

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۷۲۹۶
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۱۰۴
بهنامدانشدهم تجربى۷۰۹۱
مهسادادوندپنجم دبستان۶۹۴۶
علىخالقى نژادىهشتم۶۹۰۵
هانىتقوىیازدهم تجربى۶۸۲۲
سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۷۸۹
سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۶۴۱
رضافتحىیازدهم تجربى۶۵۸۶
علىیاوریانچهارم تجربى۶۵۵۰
علىخلیلى پورششم دبستان۶۵۴۱
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۴۹۲
زینبفتاحىچهارم تجربى۶۴۶۵
مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۴۳۲
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۴۰۱
محمد رضادانایىهشتم۶۳۸۹
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۳۸۷
پردیسرضایىنهم۶۲۴۶
سیده شیواموسوىهشتم۶۲۰۰
زینبخنجرىیازدهم تجربى۶۱۹۶
احمدرضاویسىدوم دبستان۶۱۷۶
حمیدرضایونسىچهارم تجربى۶۱۱۶
زهرامرادىنهم۶۰۹۶
شیوانوروزىچهارم تجربى۶۰۸۴
فاطمهکریمىنهم۶۰۵۹
علىحسن زاده پاطاوهیازدهم تجربى۶۰۴۹
یاسینفتحىچهارم تجربى۶۰۳۴
محمدرواىچهارم تجربى۶۰۱۱
محبوبهمحبوبىیازدهم تجربى۶۰۰۴

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا