اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 20 آبان 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7718
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7482
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7045
895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6861
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6802
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6770
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6744
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6743
905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6707
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6681
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6658
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6591
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6548
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6513
885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6400
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6323
885360186اميد بادفر چهارم تجربى6301
895360016پريساكريمى نژادچهارم انسانى6288
885360020عاطفه موسوى نسب دوم تجربى6260
885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6155
895360027محدثهدانائىسوم تجربى6155
905360082سيد حامدتقوى فردچهارم تجربى6141
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6097
895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6067
895360073صفيهناميان نژادسوم تجربى6025
905360102مهتابدانايىسوم انسانى6007

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا