اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 5 آذر 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875360001سيد سعيديزدان پرستچهارم تجربى7420
885360046اسماءرحمانى پورچهارم انسانى7279
875360052پيماندانايىدوم تجربى7227
885360006فريدهدوستىسوم تجربى6981
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6840
885360005مژگانسعيدىچهارم انسانى6640
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6544
885360000حسنعليدادى كتجچهارم تجربى6529
885360051احمد رضاجهانبخشسوم رياضى6433
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6397
885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6392
885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6374
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6319
875360003فرزانهرحمانى پورسوم تجربى6305
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6189
895360056اقدسدرخشان اصلچهارم انسانى6174
885360032محبوبهبختيارىچهارم تجربى6142
895360022الهامدانايىسوم تجربى6130
885360008زينبنظرىسوم تجربى6115
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6110
885360007سحركبوترىسوم تجربى6092
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6044
895360011عباسقديمىچهارم تجربى6031
885360041سعيدرحمان نسبچهارم رياضى6015
895360009نسرينصداقت پرورچهارم انسانى6012

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا