اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون 5 آذر 89

برای مشاهده برترین های کانون دهدشت در آزمون پنجم آذر 89 ادامه مطلب را کلیک کنید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875350739ناصرفروزشسوم تجربى7486
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7370
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7360
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7052
875350907ياسينافراسوم تجربى6990
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى6955
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6935
885351205وحيدكرمىسوم تجربى6930
885350232حامدربانىسوم تجربى6929
875350839على رضاجانقلىسوم تجربى6854
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6803
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6787
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6784
875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6761
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6687
875350972امينبرزگرچهارم رياضى6674
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6658
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6652
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6649
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6647
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6618
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6575
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6570
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6566
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6566
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6565
875350720ياسمنشرافتچهارم رياضى6562
875350249رضواندانشورسوم تجربى6550
875350967سعيدخنجرزادهسوم رياضى6548
875350254سهيلابختچهارم تجربى6547
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى6527
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6518
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6513
885351316محمدشجاعىدوم تجربى6512
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6505
885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6488
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6460
885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6426
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6426
895350441سامانقربانىسوم رياضى6423
875350762جاسمپاداشسوم رياضى6415
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6411
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6410
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6407
875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6400
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6399
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6380
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6373
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6366
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6364
875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6348
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6348
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6331
885350451طيبهالهى نياچهارم تجربى6325
885350153سهيلاخادمچهارم تجربى6308
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6283
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6275
895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6253
895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6250
875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6248
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6248
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6240
896260015سولمازحسينى الونددوم رياضى6227
895350435سيمينساسانىچهارم انسانى6219
895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6215
885350198صديقهجهانىدوم تجربى6205
875350188حميدضامنىچهارم رياضى6200
895350275فرشادبژندىمكانيك خودرو سوم6193
885350087آرياآفتابدوم رياضى6184
885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6183
865350262وحيدرادچهارم رياضى6180
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6165
875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6155
885350539سعيدكرمىچهارم تجربى6145
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6134
895350633علىتوفيقى اصلچهارم تجربى6132
875350000طيبهخرمچهارم تجربى6122
895350315الهامبژمچهارم انسانى6115
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6110
895350477بهروزآدرينسوم تجربى6109
885350382زينبآب روشنچهارم تجربى6105
885350276جلالرنجبرچهارم تجربى6099
875350731حامدديده دارچهارم تجربى6098
895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6069
875350991فاطمهآب خشكچهارم تجربى6068
865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6057
895350448سيدناصرفياضى فردسوم رياضى6057
885350266حسينآسودهچهارم انسانى6054
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6049
875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6048
875350015فرشادارغندچهارم تجربى6024
885350047زيورپى خوشچهارم تجربى6023
895350174فريبامومنىسوم تجربى6016
885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6010
895350115سجادديداردوم تجربى6004

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا