اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 4 تیر 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
865351443مصطفىولى پورتجربى6705
885360050محمدزمانى نسبانسانى6700
885360023فاطمهملك زادهانسانى6406
885360049افسانهمومنىتجربى6304
875360134سليمهمحمدىتجربى6285
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6170
885360095زهراعاليانانسانى6015
875350156فرشتهكريم زادهرياضى5947
885360280عصمتعارفىانسانى5903
885360247بهنامشكرى دره نارنجىانسانى5901
885360126زینبولی پورانسانى5794
885360242ميلادعزيزىرياضى5747
885360032محبوبهبختيارىتجربى5653
885360202حاتمخليلى پورانسانى5653
885360301مهتابعلى زادهانسانى5631
885360160سجادسعيد نژاد مونهانسانى5617
885360262گلنازآذرانسانى5559
875360094مرضيهضرغامى طيبىتجربى5514
885351121سيماشمشيرىرياضى5513
885360129سيد حسنهاشمىانسانى5495
885360085خديجهرحيمىانسانى5469
885360151محمدآقازادهانسانى5465
875360044ناهيدغلامىتجربى5456
885360106طيبهاشرفانسانى5426
885360011فرزانهيوسفى مفردانسانى5416
875360163ساماندانايىتجربى5397
885360073سهيلاخادم حسينىتجربى5397
885360302خديجهعلى پورانسانى5388
885360090فرزانهبابك نياانسانى5375
875360121حميدآهنين جانانسانى5340
875360069اسماعيلشهريارىرياضى5310
875360097ايماننعمتىتجربى5299
885360198پروانهخرمیانسانى5267
885360014مهردادعزيزى كتجرياضى5224
885360201< /p>صابرخالقی نژادتجربى5218
885360116حكيمهكريمىانسانى5207
885360267آسيهعزيزىتجربى5167
885360045سيده فاطمهعبدالله زادهانسانى5164
875360172مهديهنجاتىتجربى5113
885360048رحيمهصادقىرياضى5109
885360300محبوبهپرماهانسانى5092
875360092محمد رضاحسن پوررياضى5086
885360149مريمآقازادهانسانى5078
885360213مصدقخليلى پورانسانى5060
875360096وحيدمومنىتجربى5027
885360047منيژهفاتحى معظمتجربى5011

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا