اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 21 خرداد 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
865351443مصطفىولى پورتجربى7182
885360050محمدزمانى نسبانسانى7176
885360023فاطمهملك زادهانسانى6387
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6349
885360049افسانهمومنىتجربى6076
885360095زهراعاليانانسانى6056
885360126زينبولى پورانسانى6008
875350156فرشتهكريم زادهرياضى5989
885360043على رضاملك زادهرياضى5910
875360134سليمهمحمدىتجربى5888
885360242ميلادعزيزىرياضى5884
875360044ناهيدغلامىتجربى5798
875360146قاسمتقى پورانسانى5767
885360200عظيمهتقوى فردتجربى5749
885360280عصمتعارفىانسانى5723
885360247بهنامشكرى دره نارنجىانسانى5713
885360129سيد حسنهاشمىانسانى5705
875360195زهرهقاسمىتجربى5691
875360006فرزانهخردمند پورتجربى5637
885360301مهتابعلى زادهانسانى5636
885360213مصدقخليلى پورانسانى5592
875360094مرضيهضرغامى طيبىتجربى5588
885360151محمدآقازادهانسانى5556
885360073سهيلاخادم حسينىتجربى5493
875360163ساماندانايىتجربى5491
885360302خديجهعلى پورانسانى5451
885360011فرزانهيوسفى مفردانسانى5427
885360018رودابهمحمدى مونهتجربى5408
885360048رحيمهصادقىرياضى5405

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا