برترهای کانون لنده 980803 که در آزمون نمره تراز بالاتر از 6000 کسب نمودند.یزدان پرست
اخبار

برترین‌‌‌های کانون لنده در آزمون ۳ آبان ۹۸

برترهای کانون لنده 980803

Kids using hand sanitizer at school amico 780x405 - برترین های کانون لنده در آزمون ۳ آبان ۹۸
برترهای کانون لنده 980803
نام نام خانوادگى گروه آزمایشى تراز
بهنام دانش دوازدهم تجربى ۷۵۹۷
ام البنین دوستى کتج هفتم ۷۱۵۳
على خالقى نژادى دهم تجربى ۷۱۳۷
فرزاد محمدى زاده یازدهم تجربى ۶۹۰۵
مسعود نیک جو دوازدهم تجربى ۶۸۴۷
مهسا دادوند هفتم ۶۸۴۰
هانى تقوى دوازدهم تجربى ۶۷۸۷
ابوالفضل مرادى نهم ۶۷۷۴
سیده سارا یزدان پرست ششم دبستان ۶۷۱۷
عرفان احمدى یازدهم علوم انسانى ۶۶۱۴
ابوالفضل زارعى لنده نهم ۶۵۶۰
فاطمه کریمى یازدهم تجربى ۶۴۶۸
تارا سلطانى هشتم ۶۴۴۰
حسین قاسمى دهم علوم انسانى ۶۳۶۰
سینا محمدى زاده دوازدهم تجربى ۶۳۵۸
نگار صدرى دوازدهم تجربى ۶۳۲۹
محمد رضا دانایى دهم تجربى ۶۳۱۳
زهرا مرادى یازدهم تجربى ۶۳۰۸
سروش سعیدى دوازدهم تجربى ۶۲۹۶
پردیس رضایى یازدهم تجربى ۶۲۸۷
سیده شکیلا آذربخش دوازدهم تجربى ۶۲۳۸
فاطمه آذر هفتم ۶۲۲۳
زینب فتاحى چهارم تجربى ۶۲۰۱
على حسن زاده پاطاوه دوازدهم تجربى ۶۱۸۷
حمیدرضا یونسى چهارم تجربى ۶۱۸۵
ایمان دستاران یازدهم تجربى ۶۱۰۳
محمد خالقى نژادى هشتم ۶۰۶۱
سمرا قلى زاده کتج یازدهم تجربى ۶۰۳۸
4/5 (1 نظر)