اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 25 دی ماه88

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875360052پيماندانايىاول دبيرستان7077
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6984
885360035زيبافتاحىسوم تجربى6877
865351443مصطفىولى پورتجربى6590
885360023فاطمهملك زادهانسانى6556
885360005مژگانسعيدىسوم انسانى6476
885360006فريدهدوستىدوم تجربى6454
875360145اسماعيلرضوىانسانى6439
875360152حسينصدرىانسانى6386
885360049افسانهمومنىتجربى6353
885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6348
885360077طاهرهخنجرىاول دبيرستان6238
885360042مهرانفتاحىاول دبيرستان6232
885360004رضیهشجاعی خوانسانى6216
885360134محمدايزدىتجربى6206
875350156فرشتهكريم زادهرياضى6152
885360129سيد حسنهاشمىانسانى6130
885360095زهراعاليانانسانى6111
885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان6065
875360062محمدقديمىرياضى6006

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا