اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 23 بهمن88

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
865351443مصطفىولى پورتجربى6934
875360052پیماندانایىاول دبیرستان6819
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6682
885360023فاطمهملک زادهانسانى6565
885360050محمدزمانى نسبانسانى6565
885360035زیبافتاحىسوم تجربى6546
875360001سید سعیدیزدان پرستسوم تجربى6501
885360006فریدهدوستىدوم تجربى6451
885360005مژگانسعیدىسوم انسانى6340
885360049افسانهمومنىتجربى6306
875360062محمدقدیمىریاضى6268
885360290رضیهشجاعى خوانسانى6244
885360152یاسینقاسمىاول دبیرستان6201
885360000حسنعلیدادى کتجسوم تجربى6166
875360146قاسمتقى پورانسانى6111
885360203شادىکاظمىسوم تجربى6083
885360126زینبولى پورانسانى6049
885360095زهراعالیانانسانى5996
885360043على رضاملک زادهریاضى5981
885360020عاطفهموسوى نسبسوم راهنمایى5948
885360134محمدایزدىتجربى5945
875350156فرشتهکریم زادهریاضى5941
875360145اسماعیلرضوىانسانى5936
885360009سید سعیدهاشمىسوم ریاضى5933
885360059سعادتبرازیدهدوم ریاضى5916
885360283شکراللهپاکبازتجربى5913
875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى5912

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا