اخبار

برترین های کانون دهدشت در 16 اردیبهشت 90

برای مشاهده لیست ترازهای بالای 6000 نمایندگی دهدشت ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
885351092نرگسساداتىدوم رياضى7606
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7282
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7278
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى7218
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7048
865350262وحيدرادچهارم رياضى7039
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7020
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6989
885351113طيبهرهنماچهارم تجربى6924
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6870
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6848
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6838
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6824
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6824
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6796
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6787
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6772
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى6770
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6735
895350072وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى6728
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6727
895350156سيده محبوبهتوفيقى نسبدوم تجربى6721
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6716
885350366منيژهابراهيمى مجاهچهارم انسانى6708
895350763اميدپرورشكامپيوتر دوم6683
886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6677
895350892زيبافتاحىچهارم تجربى6672
875350268مهدىمساوات پورچهارم تجربى6656
895350070خديجهاوستادسوم تجربى6638
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6596
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6588
895350836مهدىپرويزى فرچهارم تجربى6565
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6559
885350232حامدربانىسوم تجربى6486
875350249رضواندانشورسوم تجربى6483
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6425
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6410
885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6393
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6391
895350861آرياميتراخرمىاول دبيرستان6379
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6337
885350102نرگسحيدرى زادهچهارم انسانى6335
896260006كتايون الساداتفلاحياناول دبيرستان6327
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6322
855350122پروينجنتى فردچهارم تجربى6311
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6308
895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6295
875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6291
865350971حامدجمشيدىچهارم رياضى6266
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6259
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6255
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6253
875350740ستارخنجرىچهارم رياضى6240
895350433سيدمهدىده يودهسوم رياضى6216
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6214
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6205
895350111اسماءنمازىسوم تجربى6167
896260102كبرىتقوى اصلطراحى و دوخت سوم6161
885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6148
875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6143
895350870ليلاافسرپورسوم تجربى6139
895350217سحربادروجچهارم تجربى6136
896260023طيبهمرادى الوندچهارم تجربى6120
885350458جوادفتحىچهارم تجربى6117
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6108
885350312هوشنگرازدشتچهارم تجربى6096
896260015سولمازحسينى الونددوم رياضى6092
885350073اشكانبرومندزادهسوم تجربى6089
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6079
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6054
875350932زهراروان بخشكامپيوتر سوم6047
895350865فريبامدبرىسوم تجربى6047
895350773الهامبژمچهارم انسانى6042
895350094راضيهرهبرىسوم تجربى6040
875350231سيدمحمدجوادموسوى عارفچهارم تجربى6036
895350633علىتوفيقى اصلچهارم تجربى6027
875350000طيبهخرمچهارم تجربى6006
886260102سيده نجمهزكى نژاددوم تجربى6005
875350774اشكانخشنواطاهردوم تجربى6004

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا