اخبار

برترین های کانون لنده در 16 اردیبهشت 90

سلام در این پست برترین های کانون لنده900216  را جهت اطلاع عمومی منتشر می کنم .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
875360052پیماندانایىدوم تجربى7439
885360046اسماءرحمانى پورچهارم انسانى7388
875360003فرزانهرحمانى پورسوم تجربى6782
875360001سید سعیدیزدان پرستچهارم تجربى6729
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6633
885360000حسنعلیدادى کتجچهارم تجربى6609
895360201نعمت اللهحسینىچهارم انسانى6410
895360022الهامدانایىسوم تجربى6369
895360025حسنشهریارىچهارم ریاضى6337
895360067زیباعلیدادىسوم تجربى6298
895360021سجادافراختهچهارم ریاضى6296
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6267
895360010صدیقهرحمان نسبدوم تجربى6255
895360108مرتضىرضایىچهارم تجربى6240
895360011عباسقدیمىچهارم تجربى6231
885360005مژگانسعیدىچهارم انسانى6189
895360110حلیمهکاظمى نیکچهارم تجربى6130
885360213مصدقخلیلى پورچهارم انسانى6124
885360020عاطفهموسوى نسباول دبیرستان6071
895360009نسرینصداقت پرورچهارم انسانى6064
895350097محسنعلیدادى کتجدوم تجربى6045
895360085نوربخشعالى وندچهارم تجربى6041
885360006فریدهدوستىسوم تجربى6034
برترین های کانون لنده900216
برترین های کانون لنده900216

جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید جهت پرداخت بدهی اینجا کلیک کنید جهت ورود به تالار گفتمان یزدان پرست کلیک کنید چهارم ریاضی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
895360025 حسن شهریارى 6337
895360021 سجاد افراخته 6296
885360132 سعید  مومنى  5942
885360014 مهرداد عزیزى کتج 5712
895360023 مسعود پروره 5613
875360076 ایمان  کرمى  5490
885360041 سعید  رحمان نسب  5417
885360013 فرشاد  عزیزى کتج 5242

چهارم تجربی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
875360001 سید سعید  یزدان پرست  6729
885360000 حسن  علیدادى کتج 6609
895360108 مرتضى رضایى 6240
895360011 عباس قدیمى 6231
895360110 حلیمه کاظمى نیک 6130
895360085 نوربخش عالى وند 6041
875360047 کلثوم  جلیل آزاد  5891
875360164 فرشته  مرادى نژاد 5824
895360020 لیلا نعمتى پور 5759
885360062 محمود  خلیل پور کتج  5707
885360032 محبوبه  بختیارى  5689
885360002 احسان  خلیلى  5658
875360135 حمیده  دانایى  5642
895360131 زیبا دانایى پاتاوه 5485
895360106 شهین ایواز 5448

     چهارم انسانی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
885360046 اسماء  رحمانى پور  7388
885360262 گلناز آذر 6633
895360201 نعمت الله حسینى 6410
885360005 مژگان  سعیدى  6189
885360213 مصدق خلیلى پور 6124
895360009 نسرین صداقت پرور 6064
895360088 حبیب اله ایدون 5986
885360288 صدیقه خوش قدم 5976
895360056 اقدس درخشان اصل 5926
895360166 سعید دانایى پاتاوه 5879
885360011 فرزانه  یوسفى مفرد  5731
895360180 فرهاد تقى پور شاه قربان 5686
895360197 حسن مهربان سرآسیاب 5617
895360037 الهام رضایى فر 5533
895360212 یاسمن طاهرى 5510
895360041 زیبا زمانى 5509
895360124 مینا صالحى 5496
895360042 توران عسکرى 5477
895360095 سید هدایت الله سیروس 5426
895360060 کمال صالحى 5410

سوم ریاضی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
895360030 على روهنده 5773
895360171 رامین باقرزاده 5587
895360217 آرش ولى زاده 5231
885360059 سعادت  برازیده  4961
895360100 سامان رنجبر 4911
885360183 شهاب الدین  على زاده  4627
885360168 مهرداد شکرى  4282
895360083 عبدالله رحمانى 4256

سوم تجربی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
875360003 فرزانه  رحمانى پور  6782
895360022 الهام دانایى 6369
895360067 زیبا علیدادى 6298
885360006 فریده  دوستى  6034
885360007 سحر  کبوترى  5974
885360008 زینب  نظرى  5726
885360164 الهام  میرى  5689
885360088 فرشته خالقى نژاد  5604
885360034 سیمین دخت  کرمپور  5579
895360032 ویدا حسن پور 5466

دوم تجربی

شمارنده نام نام خانوادگى تراز 
875360052 پیمان  دانایى  7439
895360027 محدثه دانائى 6267
895360010 صدیقه رحمان نسب 6255
895350097 محسن علیدادى کتج 6045
895360066 ساسان پرویزى نژاد 5940
895360070 کوثر کبوترى 5737
895360073 صفیه نامیان نژاد 5522

هنرستان

شمارنده نام نام خانوادگى گروه آزمایشى تراز
895360215 بهنام نظرى معمارى 5883
895360218 سید کامران خرمى ساختمان 5342

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا