اخبار

بهترین دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون 24 دی ماه 89

برای مشاهده نمره تراز دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون 24 دی ماه 89 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى7301
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7288
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى7201
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7124
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى7089
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى7066
875350972امينبرزگرچهارم رياضى6983
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6960
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6954
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى6899
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى6861
885350608پريسااصلاح طلبچهارم تجربى6848
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6795
895350694مجيدسهرابياناول دبيرستان6789
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6761
885350115طاهرهصداقت پورسوم رياضى6755
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6731
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6724
895350655مهديهعنايتىسوم تجربى6700
875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6681
886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6644
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6643
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6633
865350262وحيدرادچهارم رياضى6627
875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6624
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6622
875350249رضواندانشورسوم تجربى6609
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6602
875350907ياسينافراسوم تجربى6578
875350254سهيلابختچهارم تجربى6558
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6557
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6515
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6493
875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6493
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6488
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6475
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6458
875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6456
896260034سيده روياكريمى سوقچهارم تجربى6426
885350163مازيارپوركپورسوم رياضى6416
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6394
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6394
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6342
875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6333
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6329
875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6325
885350087آرياآفتابدوم رياضى6324
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6319
885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6287
875350038سامانمسعودىچهارم رياضى6277
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6275
895350649نگارآروانهچهارم انسانى6274
886260027سيدنويدكريميان سوقچهارم تجربى6267
885350266حسينآسودهچهارم انسانى6264
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6258
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6250
865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6243
865350200سحرهدايتى خواهچهارم تجربى6217
895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6214
885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6209
885351281فرزانهاكبريان نسبچهارم انسانى6203
895350676سهيلاداورپناهچهارم رياضى6182
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6171
885351205وحيدكرمىسوم تجربى6162
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6160
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6151
875350544هاجررامياراول دبيرستان6135
895350477بهروزآدرينسوم تجربى6134
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6132
885350935حامدخندانچهارم رياضى6130
895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6109
895350178مهينبژنى مفردچهارم رياضى6099
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6086
875350774اشكانخشنواطاهردوم تجربى6086
875350970رامينبهره برچهارم تجربى6071
895350437مهدىپرويزى قرچهارم تجربى6066
885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6061
895350072وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى6057
885350566الههدانشمندچهارم انسانى6049
885350232حامدربانىسوم تجربى6029
855351234سعيدهخندانچهارم تجربى6016
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6013
886260063طاهارشيدىدوم انسانى6012
885350458جوادفتحىچهارم تجربى6011
875350967سعيدخنجرزادهسوم رياضى6003
885350067 سيدحميدرضاشريف مقدمچهارم رياضى6002
885350160مرضيهبيادچهارم تجربى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا