اخبار

بهترین دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون 24 دی ماه 89

برای مشاهده نمره تراز دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون ۲۴ دی ماه ۸۹ ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
۸۷۵۳۵۰۰۲۹زينبفريدونىچهارم تجربى۷۳۰۱
۸۵۵۳۵۰۰۹۰فرزانهمكينىچهارم تجربى۷۲۸۸
۸۸۵۳۵۰۰۸۲ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى۷۲۰۱
۸۷۵۳۵۰۲۰۷حسنرهنماچهارم رياضى۷۱۲۴
۸۸۵۳۵۰۲۶۷محسنتقى زادهسوم تجربى۷۰۸۹
۸۷۵۳۵۰۶۵۶سميراجوادپورچهارم تجربى۷۰۶۶
۸۷۵۳۵۰۹۷۲امينبرزگرچهارم رياضى۶۹۸۳
۸۶۵۳۵۰۳۰۹صفيهفتحىچهارم تجربى۶۹۶۰
۸۸۵۳۵۰۰۹۴هادىسروش نژادچهارم رياضى۶۹۵۴
۸۸۵۳۵۰۰۷۴سجادفقيهى نژادسوم تجربى۶۸۹۹
۸۷۵۳۵۰۴۲۰مجتبىالهام فرچهارم تجربى۶۸۶۱
۸۸۵۳۵۰۶۰۸پريسااصلاح طلبچهارم تجربى۶۸۴۸
۸۸۵۳۵۰۱۸۸مهرانفتحىچهارم تجربى۶۷۹۵
۸۹۵۳۵۰۶۹۴مجيدسهرابياناول دبيرستان۶۷۸۹
۸۶۵۳۵۰۱۵۲افسانهآروينچهارم تجربى۶۷۶۱
۸۸۵۳۵۰۱۱۵طاهرهصداقت پورسوم رياضى۶۷۵۵
۸۸۵۳۵۰۱۲۹فاطمهبدرقهچهارم رياضى۶۷۳۱
۸۸۵۳۵۰۱۸۱مجتبىفتحىچهارم رياضى۶۷۲۴
۸۹۵۳۵۰۶۵۵مهديهعنايتىسوم تجربى۶۷۰۰
۸۷۵۳۵۰۶۴۰سجادشكوهىچهارم انسانى۶۶۸۱
۸۸۶۲۶۰۱۱۹ابراهيمراستينچهارم تجربى۶۶۴۴
۸۹۵۳۵۰۳۰۸فرزانهفتحىدوم تجربى۶۶۴۳
۸۸۵۳۵۰۱۳۴سميراپناهندهچهارم تجربى۶۶۳۳
۸۶۵۳۵۰۲۶۲وحيدرادچهارم رياضى۶۶۲۷
۸۷۵۳۵۰۲۱۶سيده پريسادانشمندچهارم تجربى۶۶۲۴
۸۷۵۳۵۰۷۵۸فريباعلى پورچهارم تجربى۶۶۲۲
۸۷۵۳۵۰۲۴۹رضواندانشورسوم تجربى۶۶۰۹
۸۸۵۳۵۰۸۹۶ايرانريحان زادهچهارم تجربى۶۶۰۲
۸۷۵۳۵۰۹۰۷ياسينافراسوم تجربى۶۵۷۸
۸۷۵۳۵۰۲۵۴سهيلابختچهارم تجربى۶۵۵۸
۸۸۵۳۵۰۰۷۹سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى۶۵۵۷
۸۸۵۳۵۰۰۶۵حميدحجت دوستچهارم رياضى۶۵۱۵
۸۵۵۳۵۰۲۷۴طاهرهخواستىچهارم تجربى۶۴۹۳
۸۷۵۳۵۰۷۹۵زينبخيرخواهچهارم تجربى۶۴۹۳
۸۶۵۳۵۰۲۲۰كوثرپرنگچهارم تجربى۶۴۸۸
۸۷۵۳۵۰۲۵۵حميدحافظىچهارم رياضى۶۴۷۵
۸۶۵۳۵۰۲۲۳امير حسينفروزانچهارم تجربى۶۴۵۸
۸۷۵۳۵۰۵۰۱نگارهوشدارنسلچهارم تجربى۶۴۵۶
۸۹۶۲۶۰۰۳۴سيده روياكريمى سوقچهارم تجربى۶۴۲۶
۸۸۵۳۵۰۱۶۳مازيارپوركپورسوم رياضى۶۴۱۶
۸۶۵۳۵۰۰۸۶نجمهخنجر زادهچهارم تجربى۶۳۹۴
۸۸۵۳۵۰۰۹۷محسنفتحىچهارم تجربى۶۳۹۴
۸۹۵۳۵۰۰۶۷مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى۶۳۴۲
۸۷۵۳۵۰۷۴۸حسينپرويزى نژادچهارم تجربى۶۳۳۳
۸۸۵۳۵۰۳۱۷كاظمعليرضائىچهارم تجربى۶۳۲۹
۸۷۵۳۵۰۸۸۰نيمافتاحى اصلاول دبيرستان۶۳۲۵
۸۸۵۳۵۰۰۸۷آرياآفتابدوم رياضى۶۳۲۴
۸۶۵۳۵۰۹۰۲سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى۶۳۱۹
۸۸۵۳۵۰۳۷۴سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى۶۲۸۷
۸۷۵۳۵۰۰۳۸سامانمسعودىچهارم رياضى۶۲۷۷
۸۶۵۳۵۰۴۲۵الههيغمايىچهارم تجربى۶۲۷۵
۸۹۵۳۵۰۶۴۹نگارآروانهچهارم انسانى۶۲۷۴
۸۸۶۲۶۰۰۲۷سيدنويدكريميان سوقچهارم تجربى۶۲۶۷
۸۸۵۳۵۰۲۶۶حسينآسودهچهارم انسانى۶۲۶۴
۸۶۵۳۵۰۶۸۳ناهيدپرندوارچهارم تجربى۶۲۵۸
۸۷۵۳۵۰۴۳۱سامانفتحىچهارم تجربى۶۲۵۰
۸۶۵۳۵۰۷۴۰معصومهريحان زادهچهارم تجربى۶۲۴۳
۸۶۵۳۵۰۲۰۰سحرهدايتى خواهچهارم تجربى۶۲۱۷
۸۹۵۳۵۰۰۷۴سيمينكاظمىچهارم تجربى۶۲۱۴
۸۸۵۳۵۰۶۹۴سعيدحبيب الهىچهارم رياضى۶۲۰۹
۸۸۵۳۵۱۲۸۱فرزانهاكبريان نسبچهارم انسانى۶۲۰۳
۸۹۵۳۵۰۶۷۶سهيلاداورپناهچهارم رياضى۶۱۸۲
۸۷۵۳۵۰۱۸۹مجتبىده خدادوم رياضى۶۱۷۱
۸۸۵۳۵۱۲۰۵وحيدكرمىسوم تجربى۶۱۶۲
۸۶۵۳۵۱۲۵۲اعظمخادمىچهارم تجربى۶۱۶۰
۸۶۵۳۵۱۵۱۰سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى۶۱۵۱
۸۷۵۳۵۰۵۴۴هاجررامياراول دبيرستان۶۱۳۵
۸۹۵۳۵۰۴۷۷بهروزآدرينسوم تجربى۶۱۳۴
۸۸۵۳۵۰۳۶۱سعيدجمال زادهچهارم تجربى۶۱۳۲
۸۸۵۳۵۰۹۳۵حامدخندانچهارم رياضى۶۱۳۰
۸۹۵۳۵۰۴۶۳سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى۶۱۰۹
۸۹۵۳۵۰۱۷۸مهينبژنى مفردچهارم رياضى۶۰۹۹
۸۷۵۳۵۰۷۶۰سجادخالقى نژادچهارم رياضى۶۰۸۶
۸۷۵۳۵۰۷۷۴اشكانخشنواطاهردوم تجربى۶۰۸۶
۸۷۵۳۵۰۹۷۰رامينبهره برچهارم تجربى۶۰۷۱
۸۹۵۳۵۰۴۳۷مهدىپرويزى قرچهارم تجربى۶۰۶۶
۸۸۵۳۵۰۱۲۸عاطفهپوزشچهارم رياضى۶۰۶۱
۸۹۵۳۵۰۰۷۲وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى۶۰۵۷
۸۸۵۳۵۰۵۶۶الههدانشمندچهارم انسانى۶۰۴۹
۸۸۵۳۵۰۲۳۲حامدربانىسوم تجربى۶۰۲۹
۸۵۵۳۵۱۲۳۴سعيدهخندانچهارم تجربى۶۰۱۶
۸۸۵۳۵۰۶۸۳فرشيدنريمانىسوم انسانى۶۰۱۳
۸۸۶۲۶۰۰۶۳طاهارشيدىدوم انسانى۶۰۱۲
۸۸۵۳۵۰۴۵۸جوادفتحىچهارم تجربى۶۰۱۱
۸۷۵۳۵۰۹۶۷سعيدخنجرزادهسوم رياضى۶۰۰۳
۸۸۵۳۵۰۰۶۷ سيدحميدرضاشريف مقدمچهارم رياضى۶۰۰۲
۸۸۵۳۵۰۱۶۰مرضيهبيادچهارم تجربى۶۰۰۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا