اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون سوم دی ماه 89

برای مشاهده لیست برترین دانش آموزان کانون دهدشت

در آزمون سوم دی ماه 89 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875350207حسنرهنماچهارم رياضى7935
875350739ناصرفروزشسوم تجربى7579
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7561
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى7357
865350152افسانهآروينچهارم تجربى7246
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7233
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى7157
875350907ياسينافراسوم تجربى7037
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى7016
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6988
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6982
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى6975
886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6965
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6948
885350232حامدربانىسوم تجربى6934
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6922
865350262وحيدرادچهارم رياضى6901
895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6825
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6822
875350249رضواندانشورسوم تجربى6776
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6770
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6769
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6752
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6728
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6703
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6700
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6692
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6676
885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6662
875350972امينبرزگرچهارم رياضى6617
885351205وحيدكرمىسوم تجربى6608
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6583
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6579
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6551
875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6546
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6530
895350655مهديهعنايتىسوم تجربى6477
885350276جلالرنجبرچهارم تجربى6466
855351239سحريزدانبخشچهارم تجربى6460
895350627عارفتوفيقى اصلسوم انسانى6450
895350272شهابجوهرىدوم تجربى6446
875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6443
875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6433
885350001طيبهپژواكچهارم تجربى6433
895350124فريبامدبرىسوم تجربى6433
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6428
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6427
885350482مهردادآويشسوم تجربى6412
896260007عصمتحسينى الوندسوم انسانى6399
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6395
885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6371
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6369
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6356
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6349
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6332
885350566الههدانشمندچهارم انسانى6319
895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6300
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6288
875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6281
875350188حميدضامنىچهارم رياضى6268
885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6268
895350738پريساآذرپيرامعمارى سوم6266
895350095طاهرهبهمن يارپيلىسوم تجربى6252
896260046مهراننظرى مال شيخدوم انسانى6240
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6229
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6220
885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6209
895350148سيدمسعودخطيبىاول دبيرستان6200
895350656اميننعمتىپنجم دبستان6197
895350477بهروزآدرينسوم تجربى6189
885350608پريسااصلاح طلبچهارم تجربى6188
876260005حميدهرمضانىچهارم تجربى6186
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6179
875350774اشكانخشنواطاهردوم تجربى6172
885350266حسينآسودهچهارم انسانى6171
895350072وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى6166
896260013محمدسيادتدوم تجربى6149
885350198صديقهجهانىدوم تجربى6143
895350728مجيدتقويان سوقسوم دبستان6134
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6130
886260027سيدنويدكريميان سوقچهارم تجربى6128
875350762جاسمپاداشسوم رياضى6124
895350441سامانقربانىسوم رياضى6109
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6107
885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6105
885350935حامدخندانچهارم رياضى6095
895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6092
895350115سجادديداردوم تجربى6086
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6086
875350971پريساعليزادهچهارم تجربى6081
895350069سيده فريباالهى اطهرچهارم رياضى6079
875350702پورياپايمردسوم رياضى6069
896260043سيدحميدفتحى سوقچهارم رياضى6067
885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6065
885350278علىمسعودىچهارم تجربى6061
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6046
885351281فرزانهاكبريان نسبچهارم انسانى6046
886260020مارياعلى پورچهارم انسانى6046
895350275فرشادبژندىمكانيك خودرو سوم6042
875350544هاجررامياراول دبيرستان6031
885350489مصطفىآزادوارچهارم تجربى6031
885351316محمدشجاعىدوم تجربى6031
885350067 سيدحميدرضاشريف مقدمچهارم رياضى6026
885350163مازيارپوركپورسوم رياضى6026
885350347فرشيدتباشيرچهارم رياضى6017
875350839على رضاجانقلىسوم تجربى6010
896260019حليمهخوش قدمدوم تجربى6009

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. نتايج شهر بهمئي رو ميخوام لطفا دستتون درد نكنه اگه ميشه هر هفته بزنيدش

دکمه بازگشت به بالا