برترین های کانون لنده در آزمون 17 اسفند 97

  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7418
  عرفاناحمدىدهم علوم انسانى6903
  علىخالقى نژادىنهم6883
  ام البنيندوستى كتجششم دبستان6774
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6735
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6726
  فرزادمحمدى زادهدهم تجربى6726
  مهسادادوندششم دبستان6715
  سيده زهراميرىدوازدهم تجربى6652
  تاراجوج پورهفتم6593
  ابوالفضلزارعى لندههشتم6538
  شيوانوروزىچهارم تجربى6484
  هانىتقوىدوازدهم تجربى6406
  محمدخالقى نژادىهفتم6406
  علىخليلى پورهفتم6403
  فاطمهيونسى كتجدهم علوم انسانى6394
  سيد سبحانيزدان پرستچهارم تجربى6390
  رضافتحىدوازدهم تجربى6359
  رخسارهپايانىيازدهم تجربى6312
  كبرىولى زادهچهارم انسانى6301
  حسينمعنوىيازدهم تجربى6278
  زهرانظرىچهارم تجربى6248
  سحرربانى مهردوازدهم تجربى6239
  سيده سارايزدان پرستپنجم دبستان6196
  مالكسلمان شهروئىدوازدهم انسانى6186
  شهابنعمتىيازدهم تجربى6182
  ايماندستاراندهم تجربى6142
  سمراقلى زاده كتجدهم تجربى6137
  سينامحمدى زادهيازدهم تجربى6100
  سعيدكاويانچهارم تجربى6080
  زهرامرادىدهم تجربى6078
  امير حسينآقازادهيازدهم تجربى6076
  عهديهمكى پورچهارم تجربى6062
  در دسته اخبار 230 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 17 اسفند 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.