برترهای کانون لنده941109

  • اخباربرترهای کانون لنده941109

    برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن 94

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنازدوستىچهارم تجربى7556مهسادانایىچهارم تجربى7382مهرشاددانایىدوم تجربى7373حمیدهنیک جوچهارم تجربى7146زینبفتاحىدوم تجربى7022ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6990افشینفتحىسوم تجربى6920سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6874امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6701سمیراپرتاهچهارم تجربى6615زهرانظرىدوم تجربى6581پیماناحمدىچهارم ریاضى6497سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6490غزلضربىچهارم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا