برترهای کانون لنده 970117

  • اخباربرترهای کانون لنده 970117

    نتیجه آزمون ۱۷ فروردین ۹۷ کانون لنده

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىترازبهنامدانشدهم تجربى۷۵۹۹افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۷۰۶۲علىخالقى نژادىهشتم۷۰۵۱ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۹۳۹مهسادادوندپنجم دبستان۶۷۹۴نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۷۶۷محمد رضادانایىهشتم۶۶۴۴تاراجوج پورششم دبستان۶۵۷۸سیده شیواموسوىهشتم۶۴۲۵مالکسلمان شهروئىیازدهم علوم انسانى۶۳۸۷بیتارئیس زادهپنجم دبستان۶۳۸۱سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۳۷۹سیده…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا