اخبار

نتیجه کنکور آزمایشی کانون در ۱۱ خرداد ۹۷

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى۶۷۸۶
فهیمهاقازادهچهارم تجربى۶۵۸۳
نیماتقوى نژادچهارم تجربى۶۴۹۱
امیدویسىچهارم تجربى۶۴۲۵
پژمانرامینچهارم تجربى۶۴۲۰
مرتضىآرامىچهارم انسانى۶۴۰۴
جوادیونسى کتجچهارم تجربى۶۳۲۵
سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى۶۱۷۵
پوریاعلى پورچهارم تجربى۵۹۸۹
یاسینفتحىچهارم تجربى۵۹۸۶
فرشیدشریفىچهارم تجربى۵۹۶۳
مهرشاددانایىچهارم تجربى۵۹۴۰
حسنمعنوىچهارم تجربى۵۹۳۶
سید سبحانیزدان پرستچهارم تجربى۵۸۸۳
سیماخوشقدمچهارم تجربى۵۸۲۱
زهرانظرىچهارم تجربى۵۷۵۱
شیوانوروزىچهارم تجربى۵۷۴۱
سحرقنبرىچهارم انسانى۵۷۱۹
جابرروزخوشچهارم تجربى۵۵۹۸
عارفپیرزادچهارم تجربى۵۵۹۰
کامرانپرویزىچهارم تجربى۵۵۵۶
وحیدمومنىچهارم تجربى۵۵۳۶
زهرانیک جوچهارم انسانى۵۵۲۷
کبرىولى زادهچهارم انسانى۵۵۲۱
محمدرواىچهارم تجربى۵۵۱۳

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا