اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 4 اردیبهشت 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز
رامینفتاحىچهارم تجربى7430
کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7264
مهرشاددانایىاول دبیرستان7175
بهنازدوستىسوم تجربى7125
مهسادانایىسوم تجربى7084
ساسانحسینى کتجچهارم تجربى7016
سمانهاحمدىهشتم6940
زهراجرندهدوم تجربى6850
مسعودضرغامىچهارم تجربى6785
حمیدهنیک جوسوم تجربى6761
زینبفتاحىاول دبیرستان6759
قاسمکشورىچهارم تجربى6729
بهنامدانشهفتم6698
پیماناحمدىسوم ریاضى6680
افسانهفتاحىسوم تجربى6667
حمیدرضایونسىاول دبیرستان6665
شیوانوروزىاول دبیرستان6623
فهیمهاقازادهدوم تجربى6576
یاسینفتحىاول دبیرستان6558
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6555
بهارهپورفتاحىسوم تجربى6537
نجمهحقىسوم تجربى6444
سید محمد سعیدسبحانى خواهدوم تجربى6401
زینبخنجرىهشتم6374
زینبجرندهدوم تجربى6339
محمدخنجرىسوم ریاضى6332
سمیراعسکرىسوم تجربى6270
افسانهمومنىچهارم تجربى6265
پیمانمصطفوىچهارم انسانى6238
غزلضربى طلاگهسوم تجربى6208
امینکرمى دره نارنجىسوم تجربى6193
وحیدخلیلى پورچهارم تجربى6186
شهابنعمتىهفتم6153
سمیراپرتاهچهارم تجربى6145
آرمانعزیزىچهارم تجربى6129
نگینتقى زادههفتم6122
سید احمدرضاعلى زادهسوم تجربى6099
فاطمهمحمدىچهارم تجربى6071
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6046
یاسینبویرچهارم تجربى6012
عاطفهموسوى نسبچهارم تجربى6004

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا