اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 4 آذر 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7545
875360052پيمان دانايى سوم تجربى7457
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7245
895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى7169
905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى7071
885360006فريده دوستى چهارم تجربى6894
895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6888
895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6887
895360022الهامدانايىچهارم تجربى6872
895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6866
885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6794
905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6793
905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6778
905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6653
885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6393
905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6271
895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6219
885360082اعظم جعفرى چهارم تجربى6188
895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6181
905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6174
905360033عابدافروسچهارم رياضى6169
905360281علىباستانىچهارم انسانى6149
885360042مهران فتاحى سوم تجربى6103
885360008زينب نظرى چهارم تجربى6086
895360080مسعودضرغامىدوم تجربى6040
905360122صابرفتاحىچهارم رياضى6014
905360102مهتابدانايىسوم انسانى6011
885360038محتشم محمد پور چهارم رياضى6005

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا