اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 17 اردیبهشت 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875360052پيماندانايىاول دبيرستان7187
885360050محمدزمانى نسبانسانى7131
865351443مصطفىولى پورتجربى7020
885360049افسانهمومنىتجربى6889
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6819
875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6744
885360023فاطمهملك زادهانسانى6718
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6588
885360043على رضاملك زادهرياضى6356
885360095زهراعاليانانسانى6332
885360035زيبافتاحىسوم تجربى6327
885360006فريدهدوستىدوم تجربى6289
875360145اسماعيلرضوىانسانى6283
885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6271
875360134سليمهمحمدىتجربى6254
875350156فرشتهكريم زادهرياضى6204
885360202حاتمخليلى پورانسانى6150
885360126زينبولى پورانسانى6076
885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان6043
875360146قاسمتقى پورانسانى6018

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا