اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 9 بهمن88

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360023فاطمهملك زادهانسانى7073
875360052پيماندانايىاول دبيرستان6994
885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6981
885360035زيبافتاحىسوم تجربى6812
885360006فريدهدوستىدوم تجربى6745
885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6714
875350156فرشتهكريم زادهرياضى6684
865351443مصطفىولى پورتجربى6656
885360049افسانهمومنىتجربى6516
885360004رضیهشجاعی خوانسانى6484
875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6418
875360182جواديونسى كتجسوم رياضى6415
885360095زهراعاليانانسانى6331
885360005مژگانسعيدىسوم انسانى6312
875360062محمدقديمىرياضى6205
885360043على رضاملك زادهرياضى6177
885360042مهرانفتاحىاول دبيرستان6157
885360134محمدايزدىتجربى6141
875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى6075
875360134سليمهمحمدىتجربى6047
875360146قاسمتقى پورانسانى6038
885360126زينبولى پورانسانى6014
885360247بهنامشكرى دره نارنجىانسانى5998
885360007سحركبوترىدوم تجربى5977
885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان5943
885360203شادىكاظمىسوم تجربى5926

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا