اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 6 خرداد 90

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
۸۸۵۳۶۰۰۴۶اسماء رحمانى پور چهارم انسانى۷۴۹۳
۸۸۵۳۶۰۲۱۳مصدقخليلى پورچهارم انسانى۶۶۹۵
۸۷۵۳۶۰۰۰۱سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى۶۵۹۶
۸۹۵۳۶۰۱۰۸مرتضىرضايىچهارم تجربى۶۴۵۸
۸۹۵۳۶۰۲۰۱نعمت اللهحسينىچهارم انسانى۶۲۹۵
۸۸۵۳۶۰۰۰۵مژگان سعيدى چهارم انسانى۶۲۹۳
۸۹۵۳۶۰۰۲۱سجادافراختهچهارم رياضى۶۲۹۰
۸۹۵۳۶۰۰۲۵حسنشهريارىچهارم رياضى۶۲۴۰
۸۸۵۳۶۰۰۳۲محبوبه بختيارى چهارم تجربى۶۲۳۲
۸۸۵۳۶۰۰۰۰حسن عليدادى كتجچهارم تجربى۶۲۲۸
۸۹۵۳۶۰۰۸۵نوربخشعالى وندچهارم تجربى۶۲۲۶
۸۷۵۳۶۰۰۴۷كلثوم جليل آزاد چهارم تجربى۶۲۱۲
۸۸۵۳۶۰۲۶۲گلنازآذرچهارم انسانى۶۲۰۹
۸۹۵۳۶۰۰۱۱عباسقديمىچهارم تجربى۶۰۵۰
۸۹۵۳۶۰۱۶۶سعيددانايى پاتاوهچهارم انسانى۵۹۴۷
۸۷۵۳۶۰۱۶۴فرشته مرادى نژادچهارم تجربى۵۹۴۲
۸۸۵۳۶۰۰۴۱سعيد رحمان نسب چهارم رياضى۵۹۳۲
۸۸۵۳۶۰۲۸۸صديقهخوش قدمچهارم انسانى۵۹۱۷
۸۹۵۳۶۰۰۰۹نسرينصداقت پرورچهارم انسانى۵۹۰۲
۸۸۵۳۶۰۰۶۲محمود خليل پور كتج چهارم تجربى۵۸۶۳
۸۹۵۳۶۰۰۸۸حبيب الهايدونچهارم انسانى۵۸۴۷
۸۹۵۳۶۰۱۰۶شهينايوازچهارم تجربى۵۷۲۴
۸۸۵۳۶۰۱۳۲سعيد مومنى چهارم رياضى۵۷۲۳
۸۹۵۳۶۰۱۹۷حسنمهربان سرآسيابچهارم انسانى۵۷۰۶
۸۹۵۳۶۰۰۲۰ليلانعمتى پورچهارم تجربى۵۶۸۷
۸۹۵۳۶۰۱۵۹سهیلاخادم حسينىچهارم تجربى۵۶۸۲
۸۸۵۳۶۰۰۱۴مهردادعزيزى كتجچهارم رياضى۵۶۲۹
۸۹۵۳۶۰۰۴۱زيبازمانىچهارم انسانى۵۶۰۵
۸۷۵۳۶۰۱۳۵حميده دانايى چهارم تجربى۵۵۹۰
۸۹۵۳۶۰۱۸۰فرهادتقى پور شاه قربانچهارم انسانى۵۵۵۴
۸۹۵۳۶۰۱۲۷راضيهشهابىچهارم تجربى۵۵۱۹
۸۹۵۳۶۰۰۲۳مسعودپرورهچهارم رياضى۵۵۱۷
۸۹۵۳۶۰۱۳۱زيبادانايى پاتاوهچهارم تجربى۵۴۱۴
۸۷۵۳۶۰۰۹۶وحيد مومنىچهارم تجربى۵۴۰۰

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا