اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون 21 آبان 89

برای مشاهده برترین های کانون دهدشت در آزمون 21 آبان 89 ادامه مطلب را مشاهده فرمایید .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
875350739ناصرفروزشسوم تجربى7684
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7238
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى7146
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7072
885350874پريسافتحىچهارم تجربى7029
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6957
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6956
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى6919
875350207حسنرهنماچهارم رياضى6864
865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6861
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6844
886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6834
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6763
875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6752
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6732
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6731
865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6723
865350425الههيغمايىچهارم تجربى6720
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6714
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6713
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6711
885350198صديقهجهانىدوم تجربى6710
885351205وحيدكرمىسوم تجربى6709
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6703
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6649
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6631
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6628
895350601زهرابرآوردهپنجم دبستان6609
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6608
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6596
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6559
896260023طيبهمرادى الوندچهارم تجربى6558
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6546
875350972امينبرزگرچهارم رياضى6541
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6539
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6518
875350254سهيلابختچهارم تجربى6514
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6511
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6500
875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6478
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6471
885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6458
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6452
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6451
875350907ياسينافراسوم تجربى6422
896260020ابراهيمتقوى سوقچهارم رياضى6422
885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6411
895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6403
875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6402
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6384
875350967سعيدخنجرزادهسوم رياضى6380
895350148سيدمسعودخطيبىاول دبيرستان6376
875350928بنت الهدىدادگرى چهارگردسوم تجربى6366
885351316محمدشجاعىدوم تجربى6358
895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6343
885351265فاطمهنيك انديشمعمارى سوم6342
896260007عصمتحسينى الوندسوم انسانى6340
885350105صديقهجعفرى پورسوم تجربى6320
885350122سوسننجاتىدوم تجربى6315
886260063طاهارشيدىدوم انسانى6305
875350249رضواندانشورسوم تجربى6290
865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6275
885351281فرزانهاكبريان نسبچهارم انسانى6270
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6267
875350161عظيمهناصحىچهارم رياضى6255
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6252
895350124فريبامدبرىسوم تجربى6245
885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6242
895350174فريبامومنىسوم تجربى6236
885350539سعيدكرمىچهارم تجربى6235
875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6233
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6231
886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6227
885350119ايمانكيانىاول دبيرستان6225
885350232حامدربانىسوم تجربى6221
885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6214
865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6204
875350762جاسمپاداشسوم رياضى6195
895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6187
895350111اسماءنمازىسوم تجربى6184
885350113ماندانابديعى زادهسوم رياضى6151
885350234مهدىشكوهمندىچهارم تجربى6150
875350038سامانمسعودىچهارم رياضى6146
876260005حميدهرمضانىچهارم تجربى6130
895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6119
895350448سيدناصرفياضى فردسوم رياضى6117
875350572پدرامانورىچهارم تجربى6111
885350935حامدخندانچهارم رياضى6110
855350122پروينجنتى فردچهارم تجربى6109
896260070فرشتهمحمدى كتجسوم انسانى6103
885350482مهردادآويشسوم تجربى6093
885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6081
895350441سامانقربانىسوم رياضى6079
896260046مهراننظرى مال شيخدوم انسانى6075
885350095احمدبناماول دبيرستان6070
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6055
896260013محمدسيادتدوم تجربى6051
875350231سيدمحمدجوادموسوى عارفچهارم تجربى6035
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6031
895350099فريبامعرف پوردوم تجربى6013
895350383فخرالدينبستانىچهارم تجربى6011
875350702پورياپايمردسوم رياضى6004
875350774اشكانخشنواطاهردوم تجربى6002

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا