کانون فرهنگی آموزش

 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۷ مرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۷ مرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۳۱۹زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۶۲۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۱سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۹۹فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۴۳آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۱۲۲هانىتقوىتجربى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون سوم مرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون سوم مرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۱۶۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۷۰۹۴زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۶۵۱فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۲۳۲سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۱۰۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۰۷۲هانىتقوىتجربى نظام جدید۵۹۹۷سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۵۹۷۱علىحسن…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۶ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۶۶۸۶زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۳۳۲سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۲۶۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۱۲سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۰۷۹هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۰۵۶فاطمهیونسى کتجیازدهم علوم انسانى۶۰۲۵ دانلود برنامه راهبردی…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۷۱۸۶سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۸۶۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۱۰مهسادادوندهفتم۶۵۵۶ام البنیندوستى کتجهفتم۶۴۹۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۳۴۱هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۳۲۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۱۳۲مهدیهرحمانى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۱۵۵ام البنیندوستى کتجهفتم۷۰۷۵فاطمهآذرهفتم۶۹۴۳زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۸۶۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۷۶۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۴۳ابوالفضلمرادىنهم۶۶۴۴احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۹۹زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۴۸۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۷۳تاراسلطانىهشتم۶۳۸۵مهدیهمشهدى زادههشتم۶۳۶۵فرخندهاحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹مهسادادوندهفتم۶۳۹۴فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷ابوالفضلزارعى…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا