نتیجه آزمون 14 فروردین 94

  • اخبارنتیجه آزمون 14 فروردین 94

    نتیجه آزمون 14 فروردین 94

    نتیجه آزمون 14 فروردین 94 نتایج کانون لنده نامنام خانوادگىگروه آزمایشىترازرامینفتاحىچهارم تجربى7521کورشنعمت پورمونهچهارم تجربى7153مسعودضرغامىچهارم تجربى6749افسانهمومنىچهارم تجربى6483ساسانحسینى کتجچهارم تجربى6426فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6082فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6006افشینعزیزى کتجچهارم تجربى5924پیمانمصطفوىچهارم انسانى5853زهراجعفرىچهارم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا