برترین های کانون لنده940906

  • اخباربرترین های کانون لنده940906

    برترین های کانون لنده در آزمون 6 آذر 94

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنازدوستىچهارم تجربى7411مهسادانایىچهارم تجربى7175مهرشاددانایىدوم تجربى7020زینبفتاحىدوم تجربى6996افشینفتحىسوم تجربى6901حمیدهنیک جوچهارم تجربى6854ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6750پیماناحمدىچهارم ریاضى6609فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6591شهابنعمتىهشتم6532نگینتقى زادههشتم6503زهرانظرىدوم تجربى6501امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6490کامرانآزادهچهارم تجربى6485سمانهاحمدىنهم6470سید احسانموسوىچهارم تجربى6447زهراجرندهسوم تجربى6394افشینعزیزى کتجچهارم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا