برترین های کانون لنده890217

  • برترین های کانون لنده در آزمون 17 اردیبهشت 89

    شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز875360052پيماندانايىاول دبيرستان7187885360050محمدزمانى نسبانسانى7131865351443مصطفىولى پورتجربى7020885360049افسانهمومنىتجربى6889885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6819875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6744885360023فاطمهملك زادهانسانى6718885360290رضيهشجاعى خوانسانى6588885360043على رضاملك زادهرياضى6356885360095زهراعاليانانسانى6332885360035زيبافتاحىسوم تجربى6327885360006فريدهدوستىدوم تجربى6289875360145اسماعيلرضوىانسانى6283885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6271875360134سليمهمحمدىتجربى6254875350156فرشتهكريم زادهرياضى6204885360202حاتمخليلى پورانسانى6150885360126زينبولى پورانسانى6076885360152ياسينقاسمىاول دبيرستان6043875360146قاسمتقى پورانسانى6018

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا