برترهای کانون لنده 980807

  • نتیجه آزمون 7 آبان 95 کانون قلم چی واحد لنده

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز علىیاوریانچهارم تجربى7582افشینفتحىچهارم تجربى7057افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6799علىمعنوىچهارم تجربى6781غزلضربىچهارم تجربى6764افسانهفتاحىچهارم تجربى6760کامرانآزادهچهارم تجربى6696سپیدهربانى مهرهشتم6680بهنامدانشنهم6631زینبفتاحىسوم تجربى6611سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6591سید محمد سعیدسبحانى خواهچهارم تجربى6429سحرربانى مهردهم تجربى6283بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6274علىخالقى نژادىهفتم6248شهابنعمتىنهم6158زهرانظرىسوم تجربى6079فاطمهکریمىهشتم6055سیده…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا