برترهای کانون لنده 970221

  • اخباربرترهای کانون لنده 970221

    نیجه آزمون ۲۱ اردیبهشت ۹۷ کانون واحد لنده

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىترازبهنامدانشدهم تجربى۷۲۴۸مهسادادوندپنجم دبستان۶۸۸۷علىخلیلى پورششم دبستان۶۷۵۳ام البنیندوستى کتجپنجم دبستان۶۷۴۹علىخالقى نژادىهشتم۶۵۶۱تاراجوج پورششم دبستان۶۵۴۳پردیسرضایىنهم۶۴۹۷سمانهاحمدىیازدهم تجربى۶۴۶۶محمد رضادانایىهشتم۶۳۵۶محمد حسینعسکرى دم تنگهشتم۶۳۵۵شهابنعمتىدهم تجربى۶۳۳۶سیده زهرامیرىیازدهم تجربى۶۲۸۲سمراقلى زاده کتجنهم۶۲۷۲مسعودنیک جویازدهم تجربى۶۱۲۸رضافتحىیازدهم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا