برترهای کانون لنده 940620

  • اخباربرترهای کانون لنده 940620

    برترین های کانون لنده در آزمون 20شهریور94

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنازدوستىچهارم تجربى7839مهسادانایىچهارم تجربى7524حمیدهنیک جوچهارم تجربى7479پیماناحمدىچهارم ریاضى7345بهنامدانشهشتم7173افشینفتحىسوم تجربى6982زینبفتاحىدوم تجربى6856سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6808سمانهاحمدىنهم6772مهرشاددانایىدوم تجربى6692سید احسانموسوىچهارم تجربى6564شهابنعمتىهشتم6549محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6542کامرانآزادهچهارم تجربى6531بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6507عذرانامیان نژادچهارم انسانى6395غزلضربى طلاگهچهارم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا