برترهای کانونلنده 950617

  • اخباربرترهای کانونلنده 950617

    نتیجه آزمون 17 شهریور 96 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

    نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز محمدمهدىرضاپور- میهمان هفتم7127زینبفتاحىچهارم تجربى7078حمیدرضایونسىچهارم تجربى6990هانىتقوىیازدهم تجربى6764مهشیدرضاپور- میهمانپنجم دبستان6730بهنامدانشدهم تجربى6587رضافتحىیازدهم تجربى6564سمانهاحمدىیازدهم تجربى6439زهرانظرىچهارم تجربى6258سینامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6258عارفهآقازاده عروهچهارم تجربى6213فریدبادفریازدهم تجربى6213مسعودنیک جویازدهم تجربى6168کبرىولى زادهچهارم انسانى6121رخسارهپایانىدهم تجربى6066 برترهای…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا