اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 21 اسفند 94

نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
مهسادانایىچهارم تجربى7483
بهنازدوستىچهارم تجربى7456
افشینفتحىسوم تجربى7309
حمیدهنیک جوچهارم تجربى7249
بهنامدانشهشتم6988
امینکرمى دره نارنجىچهارم تجربى6933
مهرشاددانایىدوم تجربى6901
سمیراپرتاهچهارم تجربى6889
ریحانهعظیمى فرچهارم تجربى6881
افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6810
سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6809
سید محمد سعیدسبحانى خواهسوم تجربى6771
آرمانعزیزىچهارم تجربى6759
فرشادمونه زاذهچهارم تجربى6734
حمیدرضایونسىدوم تجربى6725
سمانهاحمدىنهم6687
پیماناحمدىچهارم ریاضى6667
رخسارهپایانىهشتم6606
عاطفهشمشیرىچهارم تجربى6524
ام البنیندوستى کتجسوم دبستان6492
کوثرامیرى زادههشتم6485
یاسینفتحىدوم تجربى6474
زینبفتاحىدوم تجربى6460
شیوانوروزىدوم تجربى6439
زهرانظرىدوم تجربى6425
نگینتقى زادههشتم6377
غزلضربىچهارم تجربى6375
بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6323
محمد رضامحمدى اصلچهارم تجربى6270
زینبخنجرىنهم6243
علىیاوریانسوم تجربى6236
جبارانصارىچهارم تجربى6236
سید احسانموسوىچهارم تجربى6212
مهدیهرحمانى پورهشتم6177
فائزهجهانبخشچهارم تجربى6147
عظیمهرضایىچهارم تجربى6145
محمد صادقعلى یارىهشتم6120
عذرانامیان نژادچهارم انسانى6065
سمیراعسکرىچهارم تجربى6064
کامرانآزادهچهارم تجربى6050
فائزهزمانى نسبچهارم تجربى6049
فرزادجلیلى مرادهشتم6049
یاسینرهبرى مهرنهم6034
نگارصدرىنهم6029
محمدخنجرىچهارم ریاضى6017

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا